Politica de confidentialitate

I. Informații generale 

Conţinutul website-ului www.synevovet.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a  entităţii SYNEVOVET S.R.L (denumită în continuare Titularul sau Synevovet) cu sediul în București,  Sectorul 2, Bulevardul Pache Protopopescu nr. 81, Camera 1, Etaj 2, înregistrată la Oficiul Registrului  Comerţului sub nr. J40/5641/2011, având cod fiscal RO28447808.  

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu  caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal,  în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce  priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a  Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).  

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu luna Mai 2022 și are rolul de a vă informa cu privire la:  

• activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator  al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;  

• prelucrările datelor cu caracter personal, derulate de Titular, în vederea desfășurării activităților  sale conform celor descrise mai jos.  

Synevovet poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa  persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.  

II. Definiţii 

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau  identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct  sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de  identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii  identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.  

Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor  analize de laborator in cadrul SynevoVet.  

Medic“ înseamnă medicul care interacționează cu Synevovet prin intermediul reprezentanților Synevovet  sau în cadrul evenimentelor organizate de către Synevovet la care participă, inclusiv webinare sau alte  evenimente desfăsurate în mediul online.  

Client“ înseamnă beneficiarii serviciilor Synevovet în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări  servicii încheiate de Synevovet cu diverse categorii de entităţi juridice  

Pacient “ înseamnă beneficiarul direct al serviciilor veterinare prestate de catre Synevovet (animalul), care  este adus de către proprietar în Recepţiile Synevovet sau ale carui probe sunt transmise catre Synevovet.  

„Proprietar “ înseamnă persoana fizică/juridică care este deținătorul/stăpânul beneficiarului direct al  serviciilor prestate (animalului) și care solicită Synevovet prestarea unor servicii de analize de laborator.  

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de  operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea,  păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora. 

Vizitator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.  

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate  

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate diferă în funcție de contextul interacțiunilor şi  raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul.  Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:  

1. În cazul Vizitatorilor Site-ului următoarele categorii de Date ar putea fi prelucrate, în funcţie de  interacţiunea dumneavoastră cu Site-ul:  

• date necesare asigurării securității site-ului, precum: adresa IP, browserul de pe care s-a făcut  navigarea, ora navigării;  

2. În cazul Proprietarilor, în funcţie şi de interacţiunea acestora cu Synevovet, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:  

• pentru prestarea serviciilor de analize de laborator, efectuarea operațiunilor de facturare, procesare  a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor: nume și prenume proprietar, semnătură, cod unic  de identificare pacient, telefon, e-mail, informații bancare, informații privind contractul, imagine,  după caz, aparținând proprietarului, cod parafă aparținând medicului;  

• pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii  de analize – nume, prenume, datele din cererea de analize, incluzând user şi parola, date de  contact, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de  e-mail, Codul Unic de Identificare.  

3. În cazul Clienților, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:  

• pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, semnătură, adresă, telefon,  e-mail, funcție/calitatea de reprezentant al Clientului și profesie, ocupație, cod parafă aparținând  medicului;  

• pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii  de analize – cabinet (in cazul cabinetelor individuale ce contin date personale in denumire) /numele  societății comerciale, parafa si semnătura medicului, nume, prenume proprietar, datele din cererea  de analize, incluzând user şi parolă, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă 

pentru contul web, adresă de e-mail, cod parafă, Codul unic de identificare al pacientului. 

4. Medici trimițători 

• pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, semnătură, telefon, e-mail,  profesie, ocupație, cod parafă;  

• pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii  de analize – cabinet in cazul cabinetelor individuale ce contin date personale in denumire, parafa  și semnătura medicului, nume, prenume proprietar, datele din cererea de analize, incluzând user  şi parolă iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de  e-mail, cod parafă, cod unic de identificare al Pacientului.  

Notă: În orice moment, persoana vizată care are un cont web activ are acces la datele sale de identificare/  contact. 

Notă: Cu privire la alte prelucrări de date aparţinând Persoanelor vizate, realizate de Synevovet în cadrul  actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor  vizate prin Nota de informare privind prelucrarea de date, corespunzătoare.  

5. În cazul Medicilor:  

Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului ar putea fi prelucrate:  

• pentru participarea la evenimentele organizate de către Synevovet: nume, prenume, număr de  telefon, adresă de e-mail, societatea in cadrul căreia activează;  

• pentru primirea e-mailurilor comerciale conținând informații despre serviciile Synevovet: nume,  prenume, adresa de e-mail, societatea în cadrul careia activează.  

6. În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon,  post/funcţie, oraş, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate  anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă, aptitudini,  precum si orice alte informatii mentionate în respectivul document).  

7. În cazul persoanelor de contact ale colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori (corporate), cum ar  fi, în contextul inițierii, respectiv al gestionării relației contractuale cu aceştia: nume, prenume, adresa de e mail, număr de telefon, funcţie reprezentant şi/sau persoana de contact.  

8. În cazul abonaților (profesioniști) pentru primirea de comunicări comerciale prin semnarea formularelor  prezentate de către reprezentanții Synevovet la evenimente: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de  telefon, funcție, adresa, societatea în cadrul căreia activează. Numărul de telefon este utilizat totodata  pentru pentru transmiterea unui memento înainte de data stabilită a evenimentului.  

Datele sunt prelucrate în vederea transmiterii comunicărilor generale, precum: comunicări despre  activitatea Synevovet, despre teste din portofoliul nostru și campaniile pe care le desfășurăm.  

9. În cazul persoanelor care contactează Synevovet prin intermediul numerelor de telefon afişate pe  Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Titularului, în contextul:  

9.1 Obținerii informațiilor pentru serviciile de analize de laborator, dacă este cazul, pot fi prelucrate  următoarele Date cu Caracter Personal ale persoanelor vizate: nume, prenume, informaţii privind trimiterea  medicală, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul unic de inregistrare.  

9.2 Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de  comunicare la distanţă, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail, calitatea, funcția, profesie, semnătură. În măsura în care prin  intermediul unor astfel de solicitări, furnizaţi în mod direct şi alte date care nu v-au fost solicitate în mod  expres de Titular, Synevovet va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii  dumneavoastră. În măsura în care furnizați alte date care nu au fost solicitate dar care se dovedesc utile  pentru gestionarea solicitării dumneavoastră, acestea vor fi prelucrate corespunzător prezentei Politici.  

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal 

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai  sus, furnizate cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, în contextul actului medical efectuat animalului, creării  contului web, solicitării de oferte, completarea formularelor online, îmbunătăţirii serviciilor, abonarea pentru  primirea comunicărilor comerciale sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau în cadrul  relației cu Synevovet, pot fi prelucrate de Synevovet direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în baza  următoarelor scopuri şi temeiuri:

1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, vom putea prelucra datele dumneavoastră după cum  urmează:  

1.1 Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri vă rugăm să accesați Politica de  cookies disponibila pe site-ul Synevovet (www.synevovet.ro).  

Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor  Legii 506/2004. 

2. Dacă sunteţi Proprietarul Pacientului, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri: 

• conformarea cu normele aplicabile Synevovet, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi  conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi  competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;  

• gestionarea sistemelor şi serviciilor de către Synevovet;  

• prestarea serviciilor medicale oferite de Synevovet;  

• solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, dacă este cazul; 

• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile,  păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;  

• soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul  prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;  

• audit intern;  

• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor prevazute de  procedurile aplicabile Synevovet;  

• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public; 

• păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale; 

• facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi; 

• asigurarea securității în incintele Synevovet.  

Temeiul prelucrării: obligaţie legală. 

2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri: 

• executarea contractelor respectiv prestarea serviciilor contractate, efectuarea analizelor de  laborator, transmiterea rezultatelor;  

• gestionarea cererilor/reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului; 

• în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia persoanelor, care au solicitat crearea unor  astfel de conturi, în vederea accesării online a rezultatelor analizelor;  

Temeiul prelucrării: contract. 

2.3. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:  

• constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Synevovet în instanță, precum și în orice  alte proceduri judiciare;  

• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.  

Temeiul prelucrării: interes legitim.

3. În cazul în care sunteţi Client:  

3.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri: 

• conformarea cu normele aplicabile Synevovet inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi  conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi  competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;  

• gestionarea sistemelor şi serviciilor de către Synevovet;  

• prestarea serviciilor oferite de Synevovet;  

• solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile;

• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile,  păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;  

• soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul  prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;  

• audit intern;  

• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor prevazute in  procedurile aplicabile Synevovet;  

• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public; 

• păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale; 

• asigurarea securității în incintele Synevovet.  

Temeiul prelucrării: obligaţie legală. 

3.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri: 

• în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia persoanelor vizate care au solicitat crearea  unor astfel de conturi în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale. 

• transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării Clientului.  

Temeiul prelucrării: contract. 

3. 3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:  

• în scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor analizelor medicale către  Client;  

• constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Synevovet în instanță, precum și în orice  alte proceduri judiciare;  

• în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise  prin alte mijloace de comunicare la distanţă;  

• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.  

Temeiul prelucrării: interes legitim. 

4. Dacă sunteţi Medic trimiţător, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

4.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:  

• conformarea cu normele aplicabile Synevovet, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi  conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi  competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;  

• gestionarea sistemelor şi serviciilor de către Synevovet;  

• prestarea serviciilor medicale oferite de Synevovet; 

• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;  

• soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul  prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;  

• audit intern;  

• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul  arhivistic al Synevovet, aprobat de autoritatea competentă;  

• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public. 

Temeiul prelucrării: obligaţie legală. 

4.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:  

• transmiterea rezultatelor online către Medicii trimiţători atunci când s-a optat în acest sens; 

• realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de către Synevovet.  

Temeiul prelucrării: interes legitim. 

5. Dacă sunteţi candidat pentru angajare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

5.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:  

• soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul  prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;  

• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul  arhivistic al Synevovet, aprobat de autoritatea competentă;  

• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public. 

5.2 În vederea efectuării demersurilor necesare încheierii unui contract pentru următoarele scopuri:  

• desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul  Synevovet;  

• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.  

Temeiul prelucrării: contract. 

5.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:  

• desfăşurarea activităţilor de recrutare ulterioare pentru alte posturi vacante în cadrul Synevovet  faţă de cele pentru care ați aplicat inițial;  

• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.  

Temeiul prelucrării: interes legitim. 

6. Dacă sunteţi persoană de contact a colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori vom putea  prelucra datele dumneavoastră: 

6.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:  

• conformarea cu normele aplicabile Synevovet, inclusiv în vederea conformarii cu prevederile  Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale; 

• gestionarea sistemelor şi serviciilor de către Synevovet;  

• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;  

• soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul  prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;  

• audit intern;  

• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul  arhivistic al Synevovet, aprobat de autoritatea competentă;  

• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public; 

• păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale.  

Temeiul prelucrării: obligaţie legală. 

6.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:  

• inițierea, respectiv gestionarea relației contractuale cu partenerii colaboratori/potenţiali colaboratori  ai Synevovet;  

• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.  

Temeiul prelucrării: interes legitim. 

7. În vederea abonării de a primi comunicări de marketing din partea Synevovet:  

7.1 Pentru scopul abonării în vederea primirii comunicărilor de marketing referitoare la campaniile,  promoțiile Synevovet, precum și activitatea Synevovet.  

Temeiul prelucrării: consimțământ 

8. Dacă sunteţi abonat pentru primirea comunicărilor de marketing vom putea prelucra datele  dumneavoastră: 

8.1. În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de ex. e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de comunicări comerciale, informații,  noutăți despre activitatea Synevovet, campaniile în desfășurare sau alte mesaje comerciale privind  produsele şi serviciile Synevovet, inclusiv a produselor și serviciilor puse la dispoziție în colaborare cu  afiliaţii şi partenerii Synevovet, dacă va fi cazul. 

8.2. Dacă sunteți medic, pentru a primi comunicări comerciale din partea Synevovet, va trebui să bifați pe  formularul furnizat de către reprezentantul Synevovet la evenimentele organizate de către noi, preferințele  dumneavoastră.  

8.3. În măsura în care v-ați dat acordul pentru primirea comunicărilor din partea noastră prin completarea  formularului pus la dispoziție de către reprezentanții noștri, aveți următoarele posibilități de a vă retrage  acordul: vă puteți dezabona prin accesarea link-ului de dezabonare primit cu fiecare comunicare, puteți  comunica reprezentantului retragerea acordului sau puteți transmite un e-mail la adresa de contact  menționată la secțiunea XI.  

Temeiul prelucrării: consimţământ.

Notă 1: Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment și va  avea drept consecință dezabonarea de la primirea comunicărilor de marketing. Retragerea  consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor  efectuate anterior retragerii. 

Notă 2: Pentru anumite activităţi de prelucrare, temeiul legal îl poate reprezenta o obligaţie legală.  

9. Daca sunteti medic și ați optat pentru participarea la evenimentele organizate de către Synevovet,  vom putea prelucra datele dumneavoastră:  

• în vederea contactării pentru desfășurarea respectivelor evenimente;  

• în vederea desfășurării propriu-zise a evenimentului;  

• în vederea arhivării informațiilor legate de respectivul eveniment;  

• soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul  prelucrărilor de date, indicate mai jos la secțiunea XI;  

• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public. 

Temeiul prelucrării: consimțământ  

10. Dacă sunteţi terţ şi ne contactaţi prin intermediul numerelor de telefon sau prin intermediul altor  mijloace de comunicare vom putea prelucra datele dumneavoastră: 

10.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:  

• soluţionarea cererilor /plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul  prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;  

• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul  arhivistic al Synevovet, aprobat de autoritatea competentă;  

• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public. 

Temeiul prelucrării: obligaţie legală. 

10.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri

• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.  

Temeiul prelucrării: interes legitim. 

V. Fișiere de tip cookie 

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc  aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe site-ul  Synevovet (www.synevovet.ro).  

VI. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu  Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:  

1. persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali; 

2. medicul trimiţător şi alte cadre medicale implicate în actul medical;  

3. reprezentanţii Synevovet, entităţile din Grupul din care face parte Titularul;  

4. partenerii contractuali şi anume, laboratoarele de analize colaboratoare, procesatorii de plăţi,  clinicile medicale, spitale, după caz, furnizori de servicii medicale, alţi parteneri corporate; 

5. împuterniciţi ai Synevovet din diverse domenii (cum ar fi, servicii de pază, servicii de arhivare,  agenţii de marketing, servicii de hosting);  

6. alţi furnizori de servicii şi bunuri implicaţi în derularea activităţilor Synevovet (cum ar fi consultanţii  externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal), organizaţii profesionale; 

7. autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale.  

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor  de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile  legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. De asemenea,  datele vor fi stocate potrivit politicilor interne ale Synevovet care stabilesc durate de păstrare a datelor.  

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor,  lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.  

În situaţia în care persoana care deţine un cont web activ, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu  va fi şters în mod automat ci se va transmite o solicitare în acest sens pe adresa de email  [email protected]. Un răspuns la această cerere de ştergere va fi transmis de Synevovet în  termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, potrivit dispoziţiilor legale incidente, termen ce  poate fi prelungit cu 2 luni în condițiile legii.  

În cazul abonaţilor la primirea comunicărilor comerciale şi prelucrarea datelor în scop de marketing,  Synevovet va prelucra datele până la momentul la care:

(i) persoana vizată îşi retrage consimţământul;

(ii)  îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii; sau

(iii) conform politicilor interne s-a împlinit termenul de  păstrare și utilizare a respectivelor date, în concordanță cu scopul pentru care au fost colectate. În măsura  în care orice persoană vizată dorește să afle în concret termenul de păstrare a datelor prelucrate în scop  de marketing, poate solicita aceste informații prin transmiterea unei solicitări la datele de contact prevăzute  în secțiunea XI din prezentul document.  

În cazul persoanelor vizate care se înscriu la evenimentele Synevovet, datele acestora se vor prelucra conform politicilor interne sau pe perioadele prevăzute de legislația aplicabilă (perioada termenului de  prescripție, perioade prevăzute de legislația contabilă și fiscală, etc.). La împlinirea termenului prevăzut de  politicile interne sau de prevederile legale în vigoare, datele cu caracter personal se vor șterge.  

VIII. Transferul Datelor cu Caracter Personal 

Datele cu Caracter personal furnizate către Synevovet pot fi transferate în afara României, către state din  Spaţiul Economic European.  

IX. Securitatea Datelor cu Caracter Personal 

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter  Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta  Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice  adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date  prelucrate si operațiunilor de prelucrare.  

X. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru  încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la  dispoziție de Synevovet, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele  cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea  beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu,  imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct sau pentru  participarea la evenimentele organizate de Synevovet, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.  

Cu toate că Synevovet cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil  ca acest acord să nu fie întotdeauna suficient conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte  temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor, executarea contractului sau interesul  legitim. În măsura în care temeiul prelucrării se modifică, vom actualiza în concordanță prezenta Politică.  

XI. Drepturile Persoanei Vizate 

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de  confidenţialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale  aplicabile:  

a. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de  prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;  

b. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la  cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau  nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile  de prelucrare;  

c. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal  inexacte care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt  incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;  

d. dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului  ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile  prevăzute de lege;  

e. dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea  prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;  

f. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o  modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul  ca aceste date să fie transmise de către Synevovet către alt operator de date, în măsura în care  sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;  

g. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime  legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia  cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct,  persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.  

h. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei  decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte  juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;  

i. dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu  Caracter Personal (inclusiv la adresa disponibilă pe site-ul https://www.dataprotection.ro/)  pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce  atingere posibilităţii de a se adresa justiţiei.  

j. dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe  acest temei; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza  consimţământului înainte de retragerea acestuia.  

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile,  atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Synevovet, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Synevovet ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal  în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale  care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Synevovet (de ex., pentru îmbunătățirea  serviciilor, soluționarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).  

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de  contact:  

• Adresa: București, Sectorul 2, Bulevardul Pache Protopopescu nr. 81, Camera 1, Etaj - 2  • Atn: Synevovet, departamentul Relatii Clienti  

• E-mail: [email protected] 

De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu  Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e mail: [email protected].